Състояния и заболявания

Артериална хипертония (АХ)

Синоними: хипертония, есенциална (първична) хипертония, хипертонична болест (ХБ), хипертонична болест на сърцето (ХБС), хипертонична сърдечна болест (ХСБ), високо (артериално) кръвно налягане
На английски език: hypertension (HTN, HT), high blood pressure

Физикално изследване на болен с АХ

При физикалното изследване на болен с АХ се обръща внимание на:

Общ статус – ръст, индекс на телесна маса (ИТМ, Body Mass Index, BMI), циркумференция на бедрото, белези на хиперлипидемия, прояви на ендокринни нарушения, симптоми на застойна сърдечна недостатъчност (ЗСН).

Измерване на АН със стандартизирана методика в легнало и в право положение след 5-минутна почивка. При първия преглед АН се измерва последователно на двете ръце. След 1 минута прав стоеж отново се измерва АН.

Сърдечно-съдова система – наличие на сърдечни шумове, промяна в тоновете, палпация на артериалния пулс – симултанно на двете радиални и феморални артерии, другите периферни артерии; стенотични шумове на каротидните и бъбречните артерии.

Дихателна система – прояви на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), застойни хрипове.

Корем – наличие на стенотични шумове, хепатомегалия.

При I стадий може да се установи нормален статус. При хиперкинетичен синдром е налице умерено увеличение на СЧ, акцентуиран Т на сърдечния връх, функционален систолен шум с върхова локализация вследствие на увеличена скорост на кръвотока.

При II стадий може да има разширена лява сърдечна граница във връзка с хипертрофия и дилатация на ЛК, А2 често е акцентуиран; наличие на Т4 като израз на затруднена левопредсърдна функция.

При III стадий могат да се наблюдават по-нататъшно уголемяване на сърдечните размери, наличие на релативна митрална инсуфициенция, ритъмни и проводни нарушения, Т3-галоп, прояви на левокамерна или тотална ЗСН.

Възможни са промени и в неврологичния статус вследствие прекаран мозъчен инсулт, както и прояви, свързани с азотна задръжка, резултат на съпътстваща ХБН.

Автор(и): проф. д-р А. Еленкова, д.м.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Международна класификация на болестите - 10-та ревизия (МКБ-10)

Коментари