Законодателство

Позитивен лекарствен списък (ПЛС)

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009 г. (загл. изм. – ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп. – бр. 48 от 2014 г., доп. – бр. 62 от 2015 г., в сила от 14 август 2015 г., бр. 17 от 2019 г.) за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, публикуван на интернет-страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти на 02 юли 2021 г., в сила от 01 август 2021 г. Лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване

Наредба за медицинската експертиза (МЕ)

Приета с ПМС № 120 от 23 юни 2017 г. Обн. – ДВ, бр. 51 от 27 юни 2017 г. В сила от 27 юни 2017 г.

Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България

Издадена от министъра на здравеопазването. Обн. – ДВ, бр. 45 от 31 май 2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм. – ДВ, бр. 5 от 18 януари 2007 г., изм. – ДВ, бр. 106 от 14 декември 2007 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 24 юли 2009 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 28 май 2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 17 от 28 февруари 2014 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 54 от 1 юли 2014 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 92 от 7 ноември 2014 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 38 от 12 май 2017 г.

Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна касa

Решение № РД-НС-04-7-1 от 11 януари 2017 г. за изменение и допълнение на Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (ДВ, бр. 25 от 2016 г.). Издадено от министъра на здравеопазването. Обн., ДВ, бр. 8 от 24 януари 2017 г. В сила от 1 януари 2017 г.

Закон за здравното осигуряване

Отразена деноминацията от 5 юли 1999 г. Обн. ДВ, бр. 70 от 19 юни 1998 г., изм. ДВ, бр. 93 от 11 август 1998 г., изм. ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм. ДВ, бр. 62 от 9 юли 1999 г., изм. ДВ, бр. 65 от 20 юли 1999 г., изм. ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г., изм. ДВ, бр. 69 от 3 август 1999 г., изм. ДВ, бр. 110 от 17 декември 1999 г., изм. ДВ, бр. 113 от 28 декември 1999 г., изм. ДВ, бр. 1 от 4 януари 2000 г., изм. ДВ, бр. 64 от 4 август 2000 г., доп. ДВ, бр. 41 от 24 април 2001 г., изм. ДВ, бр. 1 от 4 януари 2002 г., изм. ДВ, бр. 54 от 31 май 2002 г., доп. ДВ, бр. 74 от 30 юли 2002 г., изм. ДВ, бр. 107 от 15 ноември 2002 г., доп. ДВ, бр. 112 от 29 ноември 2002 г., изм. ДВ, бр. 119 от 27 декември 2002 г., изм. ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., изм. ДВ, бр. 8 от 28 януари 2003 г., доп. ДВ, бр. 50 от 30 май 2003 г., изм. ДВ, бр. 107 от 9 декември 2003 г., доп. ДВ, бр. 114 от 30 декември 2003 г., изм. ДВ, бр. 28 от 6 април 2004 г., доп. ДВ, бр. 38 от 11 май 2004 г., изм. ДВ, бр. 49 от 8 юни 2004 г., изм. ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм. ДВ, бр. 85 от 28 септември 2004 г., изм. ДВ, бр. 111 от 21 декември 2004 г., изм. ДВ, бр. 39 от 10 май 2005 г., изм. ДВ, бр. 45 от 31 май 2005 г., изм. ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм. ДВ, бр. 99 от 9 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 102 от 20 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 17 от 24 февруари 2006 г., изм. ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2006 г., изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 33 от 21 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм. ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм. ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм. ДВ, бр. 11 от 2 февруари 2007 г., изм. ДВ, бр. 26 от 27 март 2007 г., изм. ДВ, бр. 31 от 13 април 2007 г., изм. ДВ, бр. 46 от 12 юни 2007 г., изм. ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм. ДВ, бр. 97 от 23 ноември 2007 г., изм. ДВ, бр. 100 от 30 ноември 2007 г., изм. ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм. ДВ, бр. 37 от 8 април 2008 г., изм. ДВ, бр. 71 от 12 август 2008 г., изм. ДВ, бр. 110 от 30 декември 2008 г., изм. ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм. ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм. ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г., изм. ДВ, бр. 101 от 18 декември 2009 г., изм. ДВ, бр. 19 от 9 март 2010 г., изм. ДВ, бр. 26 от 6 април 2010 г., изм. ДВ, бр. 43 от 8 юни 2010 г., изм. ДВ, бр. 49 от 29 юни 2010 г., изм. ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 59 от 31 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 62 от 10 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 96 от 7 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г., изм. ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм. ДВ, бр. 99 от 16 декември 2011 г., изм. ДВ, бр. 100 от 20 декември 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 38 от 18 май 2012г., изм. и доп. ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 101 от 18 декември 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г., доп. ДВ, бр. 4 от 15 януари 2013 г., изм. ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 20 от 28 февруари 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 23 от 8 март 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 106 от 10 декември 2013 г., изм. ДВ, бр. 1 от 3 януари 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 18 от 4 март 2014 г., изм. ДВ, бр. 35 от 22 април 2014 г., изм. ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 54 от 1 юли 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., изм. ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2015 г., изм. и доп. ДВ, бр. 48 от 27 юни 2015 г., доп. ДВ, бр. 54 от 17 юли 2015 г., изм. ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм. и доп. ДВ, бр. 72 от 18 септември 2015 г., доп. ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г.

Съвместни указания на НЗОК и БЛС

Указание № РД-16-7/28.01.2015 г. Указание № РД-16-8/28.01.2015 г. Указание № РД-16-9/28.01.2015 г. Указание № РД-16-10/28.01.2015 г. Указание № РД-16-12/10.02.2015 г. Указание № РД-16-14/12.02.2015 г. Указание № РД-16-21/18.05.2015 г. Указание № РД-16-27/08.06.2015 г. Указание № РД-16-37/01.10.2015 г.
Реклама