Законодателство

Медицински стандарт „Микробиология“

Наредба № 4 от 25 януари 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Микробиология“. Издадена от Министерството на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 11 от 9 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 66 от 24 август 2010 г.
Реклама