ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Лекарствени списъци

Позитивен лекарствен списък (ПЛС)

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009 г. (загл. изм. – ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп. – бр. 48 от 2014 г., доп. – бр. 62 от 2015 г., в сила от 14 август 2015 г., бр. 17 от 2019 г.) за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, публикуван на интернет-страницата на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти на 02 ноември 2020 г., в сила от 01 декември 2020 г. Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване). Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100%)

Коментари