ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Правилници и инструкции

Съвместни указания на НЗОК и БЛС

Указание № РД-16-7/28.01.2015 г. Указание № РД-16-8/28.01.2015 г. Указание № РД-16-9/28.01.2015 г. Указание № РД-16-10/28.01.2015 г. Указание № РД-16-12/10.02.2015 г. Указание № РД-16-14/12.02.2015 г. Указание № РД-16-21/18.05.2015 г. Указание № РД-16-27/08.06.2015 г. Указание № РД-16-37/01.10.2015 г.

Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност

Издадена от Националния осигурителен институт. Обн., ДВ., бр. 44 от 10 юни 2011 г. В сила от 01 юли 2011 г.

Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Приет с Постановление на Министерския съвет № 83 от 26 април 2010 г. Обн. ДВ, бр. 34 от 4 май 2010 г., изм. ДВ, бр. 5 от 14 януари 2011 г., изм. ДВ, бр. 41 от 31 май 2011 г.

Коментари