Законодателство

Списъци с медицински изделия (МИ) по групи, които НЗОК заплаща в условията на БМП и на ИМП, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, и на диетични храни за специални медицински цели (ДХСМЦ), заплащани напълно или частично от НЗОК

Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на чл. 13, ал. 2, т. 2, буква „а“ от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (обн. – ДВ, бр. 24 от 31 март 2009 г., посл. изм. и доп. – ДВ, бр. 106 от 15 декември 2020 г.), в сила от 01 юли 2021 г. (РД-НС-04-67/31 май 2021 г.)

Списък на медицински изделия, принадлежащи към една група и прилагани в болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща напълно на основание чл. 13, ал. 2, т. 2, буква „б“ от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (обн. – ДВ, бр. 24 от 31 март 2009 г., посл. изм. и доп. – ДВ, бр. 106 от 15 декември 2020 г.), в сила от 01 юли 2021 г. (РД-НС-04-67/31 май 2021 г.)

Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на Наредба № 7 от 31 март 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, и Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (обн. – ДВ, бр. 24 от 31 март 2009 г., посл. изм. и доп. – ДВ, бр. 106 от 15 декември 2020 г.), в сила от 01 юли 2021 г. (PД-HC-04-67/31 май 2021 г.)

Указания относно реда за предписване и отпускане на медицински изделия от Списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група (РД-16-20/31 май 2018 г.)

Списък на диетични храни за специални медицински цели (ДХСМЦ), заплащани напълно или частично от НЗОК, изготвен и утвърден по реда на Глава трета от Наредба № 10 от 24 март 2009 г. (обн. – ДВ, бр. 24 от 2009 г., посл. изм. и доп. – бр. 19 от 06 март 2020 г.) с Решение на НС на НЗОК № РД-НС-04-34/06 април 2020 г., в сила от 01 май 2020 г.

Указание за работа със списък на диетични храни за специални медицински цели (ДХСМЦ) за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК (РД-16-36/29 април 2020 г.)

Указание за изменение и допълнение на Указание за работа със Списък на диетични храни за специални медицински цели (ДХСМЦ) за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК (РД-16-36/29 април 2020 г., РД-16-64/13 ноември 2020 г.)

Източник(ци):
Реклама