Законодателство

Списъци с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната и на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група

Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (обн., ДВ, бр. 24 от 31 март 2009 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г.) в сила от 01 юни 2019 г.

Указания относно реда за предписване и отпускане на медицински изделия от Списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група

Източник(ци):

Коментари