Законодателство

Списъци с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната и на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група

Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (обн. – ДВ, бр. 24 от 31 март 2009 г., посл. изм. и доп. – ДВ, бр. 44 от 10 юни 2016 г.), в сила от 01 април 2018 г.

Указания относно реда за предписване и отпускане на медицински изделия от Списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група

Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ, в сила от 01 април 2018 г., с последно изменение от 01 юни 2018 г.

Източник(ци):

Не пропускайте

Коментари