ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Медицински стандарти

Медико-технически стандарт „Зъботехника“

Наредба № 30 от 19 декември 2003 г. за утвърждаване на медико-технически стандарт „Зъботехника“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 4 от 16 януари 2004 г.

Медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Наредба № 6 от 5 март 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 23 от 16 март 2007 г., изм. ДВ, бр. 65 от 10 август 2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 66 от 28 август 2012 г.

Медицински стандарт по профилактика и контрол на вътреболничните инфекции

Наредба № 3 от 8 май 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции. Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 43 от 14 май 2013 г., в сила от 11 май 2013 г.

Медицински стандарт „Акушерство и гинекология“

Наредба № 32 от 30 декември 2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 6 от 23 януари 2009 г., изм. ДВ, бр. 64 от 17 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 95 от 3 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 103 от 23 декември 2011 г.

Медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“

Наредба № 10 от 4 март 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 24 от 26 март 2010 г., изм. ДВ, бр. 64 от 17 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Медицински стандарт „Асистирана репродукция“

Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция

Медицински стандарт „Вирусология“

Наредба № 24 от 28 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Вирусология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 55 от 20 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Медицински стандарт „Вътрешни болести“

Наредба № 28 от 1 юли 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Вътрешни болести“. Издадена от Министерството на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 57 от 27 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 91 от 19 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 32 от 8 април 2014 г.

Медицински стандарт „Гастроентерология“

Наредба № 25 от 29 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гастроентерология“. Издадена от Министерството на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 56 от 23 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 91 от 19 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 32 от 8 април 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 106 от 23 декември 2014 г.

Медицински стандарт „Гръдна хирургия“

Наредба № 15 от 13 август 2003 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гръдна хирургия“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 75 от 26 август 2003 г., изм. ДВ, бр. 65 от 20 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Коментари