Законодателство

Медицински стандарт „Гръдна хирургия“

Наредба № 15 от 13 август 2003 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гръдна хирургия“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 75 от 26 август 2003 г., изм. ДВ, бр. 65 от 20 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Реклама