ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Наредби

Наредба за медицинската експертиза (МЕ)

Приета с ПМС № 120 от 23 юни 2017 г. Обн. – ДВ, бр. 51 от 27 юни 2017 г. В сила от 27 юни 2017 г.

Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България

Издадена от министъра на здравеопазването. Обн. – ДВ, бр. 45 от 31 май 2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм. – ДВ, бр. 5 от 18 януари 2007 г., изм. – ДВ, бр. 106 от 14 декември 2007 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 24 юли 2009 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 28 май 2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 17 от 28 февруари 2014 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 54 от 1 юли 2014 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 92 от 7 ноември 2014 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 38 от 12 май 2017 г.

Наредба за принципите, инспекцията и удостоверяването на добрата лабораторна практика

В сила от 1 юли 2005 г. Приета с Постановление на Министерския съвет № 207 от 6 август 2004 г. Обн. ДВ, бр. 74 от 24 август 2004 г.

Наредба № 25 от 4 ноември 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ

Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 98 от 12 ноември 1999 г., изм. ДВ, бр. 69 от 7 август 2001 г.

Наредба № 15 от 2 юли 2008 г. за придобиване на специалност „обща медицина“ от общопрактикуващите лекари

Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 63 от 15 юли 2008 г.

Наредба № 38 от 16 ноември 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично

В сила от 1 януари 2005 г. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 106 от 3 декември 2004 г., изм. ДВ, бр. 111 от 21 декември 2004 г., изм. ДВ, бр. 6 от 18 януари 200 5г., изм. ДВ, бр. 63 от 2 август 2005 г., изм. ДВ, бр. 102 от 20 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 60 от 25 юли 2006 г., изм. ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 13 от 11 февруари 2011 г., изм. ДВ, бр. 97 от 9 декември 2011 г., доп. ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 100 от 15 декември 2012 г.

Наредба № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

В сила от 1 януари 2005 г. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 106 от 3 декември 2004 г., изм. ДВ, бр. 102 от 20 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 4 от 16 януари 2009 г., изм. ДВ, бр. 60 от 30 юли 2009 г., изм. ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 58 от 29 юли 2011 г., изм. ДВ, бр. 97 от 9 декември 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 100 от 15 декември 2012 г.

Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

В сила от 1 януари 2005 г. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 112 от 23 декември 2004 г., изм. ДВ, бр. 61 от 26 юли 2005 г., изм. ДВ, бр. 102 от 20 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 88 от 31 октомври 2006 г., изм. ДВ, бр. 2 от 9 януари 2009 г., изм. ДВ, бр. 60 от 30 юли 2009 г., изм. ДВ, бр. 45 от 15 юни 2010 г., изм. ДВ, бр. 62 от 10 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 49 от 28 юни 2011 г., изм. ДВ, бр. 52 от 8 юли 2011 г., изм. ДВ, бр. 97 от 9 декември 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 99 от 14 декември 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 100 от 15 декември 2012 г.

Наредба № 26 от 14 юни 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени

В сила от 1 януари 2007 г. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 51 от 26 юни 2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 100 от 15 декември 2012 г.

Наредба № 34 от 29 декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

В сила от 1 януари 2007 г. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм. ДВ, бр. 89 от 6 ноември 2007 г., изм. ДВ, бр. 55 от 17 юни 2008 г., изм. ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2010 г., изм. ДВ, бр. 72 от 14 септември 2010 г., изм. ДВ, бр. 58 от 29 юли 2011 г., попр. ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 50 от 3 юли 2012 г.

Коментари