Законодателство

Наредба № 34 от 29 декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

В сила от 1 януари 2007 г. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм. ДВ, бр. 89 от 6 ноември 2007 г., изм. ДВ, бр. 55 от 17 юни 2008 г., изм. ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2010 г., изм. ДВ, бр. 72 от 14 септември 2010 г., изм. ДВ, бр. 58 от 29 юли 2011 г., попр. ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 50 от 3 юли 2012 г.

Реклама