Законодателство

Клинична пътека (КП) № 095. Диагностика и лечение на остро възникнали и тежко протичащи еритродермии с генерализиран екзантем

Реклама