Законодателство

Имунизационен календар на Република България

Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България. Издадена от министъра на здравеопазването. Обн. – ДВ, бр. 45 от 31 май 2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм. – ДВ, бр. 5 от 18 януари 2007 г., изм. – ДВ, бр. 106 от 14 декември 2007 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 24 юли 2009 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 28 май 2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 17 от 28 февруари 2014 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 54 от 1 юли 2014 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 92 от 7 ноември 2014 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 38 от 12 май 2017 г.

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2. Изм. – ДВ, бр. 82 от 2006 г., в сила от 10 октомври 2006 г., изм. – ДВ, бр. 5 от 2007 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 1 април 2008 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2009 г., в сила от 1 януари 2010 г., изм. – ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 28 май 2013 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2014 г., в сила от 1 юли 2014 г., изм. – ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 7 ноември 2014 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2017 г.

Възраст В месеци В години – календарната година на навършване на възрастта
Иму- низация срещу: при раж- да- нето от пър- вия ме- сец от вто- рия ме- сец от тре- тия ме- сец от чет- вър- тия ме- сец от шес- тия ме- сец от сед- мия ме- сец от два- наде- сетия ме- сец от три- наде- сетия ме- сец от шест- наде- сетия ме- сец 6 7 11 12 17 25+
туберкулоза (БЦЖ) БЦЖ (2) БЦЖ (3) БЦЖ (4) БЦЖ (4)
дифтерия, тетанус, коклюш (ДТКа) ДТКа ДТКа ДТКа ДТКа (8) ДТКа Тд Тд Тд (9)
полиомие- лит (Пи) Пи Пи Пи Пи (8) Пи
Хемофилус инфлуенце тип Б ин- фекции (ХИБ) ХИБ ХИБ ХИБ ХИБ (8)
вирусен хепатит тип Б (Хеп. Б) Хеп. Б (1) Хеп. Б (5) Хеп. Б (6) Хеп. Б (6) Хеп. Б (6) Хеп. Б (5)
пневмоко- кови ин- фекции (Пневмо) Пнев- мо Пнев- мо Пнев- мо Пнев- мо (7)
морбили, паротит, рубеола (МПР) МПР МПР

 

(1): През първите 24 часа след раждането с моновалентна хепатит Б ваксина, независимо от това с какъв тип ваксина се продължава имунизационната схема.

(2): От 48-ия час след раждането.

(3): Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту. Отрицателните се имунизират с БЦЖ ваксина.

(4): Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту.

(5): При прилагане на моновалентна хепатит Б ваксина.

(6): При прилагане на комбинирана ваксина, съдържаща хепатит Б ваксина.

(7): Не по-рано от 6 месеца след прилагане на третия прием.

(8): Не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием.

(9): Реимунизация през 10 години.

Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България 2017 – 2021 г. Указания относно реда за предписване, отпускане, отчитане и заплащане на ваксините срещу ротавирусните гастроентерити, осигуряващи изпълнението на Националната програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България 2017 – 2021 г.

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка (НПППРМШ) 2017 – 2020 г. Указания относно реда за предписване, отпускане, получаване и отчитане на ваксини срещу рак на маточната шийка (РМШ) по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка (НПППРМШ) 2017 – 2020 г. Консенсусна декларация за значението, ефективността, безопасността и приложението на ваксините срещу вируси на човешкия папилом, приета от участниците в XV национална конференция по онкогинекология, В. Търново, 22 – 25 април 2010 г. Резолюция, приета от участниците в XI национален конгрес на Българската педиатрична асоциация, Пловдив, 16 – 18 октомври 2009 г. Препоръки на Българската педиатрична асоциация за приложението на ваксините срещу човешкия папиломен вирус (HPV) за профилактика на рака на маточната шийка при момичета. Наръчник за родители. Защо е необходимо да се ваксинират 12-годишните момичета срещу рак на маточната шийка и какви са ползите за тях?

Коментари