Законодателство

Имунизационен календар на Република България

Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България. Издадена от министъра на здравеопазването. Обн. – ДВ, бр. 45 от 31 май 2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм. – ДВ, бр. 5 от 18 януари 2007 г., изм. – ДВ, бр. 106 от 14 декември 2007 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 24 юли 2009 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 28 май 2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 17 от 28 февруари 2014 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 54 от 1 юли 2014 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 92 от 7 ноември 2014 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 38 от 12 май 2017 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 78 от 4 октомври 2019 г., доп. – ДВ, бр. 108 от 22 декември 2020 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 18 от 24 февруари 2023 г.

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2. Изм. – ДВ, бр. 82 от 2006 г., в сила от 10 октомври 2006 г., изм. – ДВ, бр. 5 от 2007 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 1 април 2008 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2009 г., в сила от 1 януари 2010 г., изм. – ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 28 май 2013 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2014 г., в сила от 1 юли 2014 г., изм. – ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 7 ноември 2014 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2017 г., изм. – ДВ, бр. 78 от 2019 г. (*), изм. – ДВ, бр. 18 от 2023 г.

Възраст В месеци В години – календарната година на навършване на възрастта
Иму- низация срещу: при раж- да- нето от пър- вия ме- сец от вто- рия ме- сец от тре- тия ме- сец от чет- вър- тия ме- сец от шес- тия ме- сец от сед- мия ме- сец от два- наде- сетия ме- сец от три- наде- сетия ме- сец от шест- наде- сетия ме- сец 6 7 12 17 25+
туберкулоза (БЦЖ) БЦЖ (2) БЦЖ (3) БЦЖ (4)
дифтерия, тетанус, коклюш (ДТКа) ДТКа ДТКа ДТКа ДТКа (8) ДТКа Тдка Тд Тд (9)
полиомие- лит (Пи) Пи Пи Пи Пи (8) Пи
Хемофилус инфлуенце тип Б ин- фекции (ХИБ) ХИБ ХИБ ХИБ ХИБ (8)
вирусен хепатит тип Б (Хеп. Б) Хеп. Б (1) Хеп. Б (5) Хеп. Б (6) Хеп. Б (6) Хеп. Б (6) Хеп. Б (5)
пневмоко- кови ин- фекции (Пневмо) Пнев- мо Пнев- мо (7) Пнев- мо Пнев- мо (7а)
морбили, паротит, рубеола (МПР) МПР МПР

 

(1): През първите 24 часа след раждането с моновалентна хепатит Б ваксина, независимо от това с какъв тип ваксина се продължава имунизационната схема.

(2): От 48-ия час след раждането.

(3): Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту. Отрицателните се имунизират с БЦЖ ваксина.

(4): Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту.

(5): При прилагане на моновалентна хепатит Б ваксина.

(6): При прилагане на комбинирана ваксина, съдържаща хепатит Б ваксина.

(7): (нова – ДВ, бр. 78 от 2019 г., зал. – ДВ, бр. 18 от 2023 г.)

(7а): (предишна заб. 7, изм. – ДВ, бр. 78 от 2019 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Не по-рано от 6 месеца след прилагане на третия прием при децата, родени преди 01.01.2020 г.

(8): Не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием.

(9): Реимунизация през 10 години.


За специалисти

Възраст Имунизация срещу: Ваксина, осигурена от МЗ Съвместимост с други ваксини/имуноглобулини Начин на приложение Кратка характеристика на продукта
През първите 24 часа след раждането хепатит Б Engerix B При необходимост от прилагане по-късно ваксината е съвместима с БЦЖ ваксина мускулно КХП
От 48-ия час след раждането туберкулоза БЦЖ ваксина Интервалът между БЦЖ и другите ваксини трябва да е 1 месец, с изключение на Engerix B, с която могат да се прилагат едновременно строго вътрекожно КХП
От втория месец дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хепатит Б, хемофилус инфлуенце тип Б Hexacima Може да се прилага едновременно с пневмококова полизахаридна конюгатна ваксина; ваксина срещу морбили, паротит, рубеола; ваксина срещу варицела; ваксина срещу ротавируси; конюгатна ваксина срещу менингококи група A, C, W-135 и Y. Когато е възможно, ваксина срещу менингококи от серогрупи A, C, W-135 и ваксина, съдържаща тетаничен токсоид, като Hexacima трябва да се прилагат едновременно или менингококовата ваксина трябва да се приложи поне един месец преди ваксината с тетаничен токсоид мускулно КХП
пневмококови инфекции Synflorix Може да се прилага едновременно с ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хепатит Б, хемофилус инфлуенце тип Б; ваксина срещу хепатит Б; ваксина срещу морбили, паротит и рубеола; ваксина срещу варицела; конюгатна ваксина срещу менингококи от серогрупи A, C, W-135 и Y; ваксина срещу ротавируси мускулно КХП
От третия месец дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хепатит Б, хемофилус инфлуенце тип Б Hexacima Може да се прилага едновременно с пневмококова полизахаридна конюгатна ваксина; ваксина срещу морбили, паротит, рубеола; ваксина срещу варицела; ваксина срещу ротавируси; конюгатна ваксина срещу менингококи група A, C, W-135 и Y. Когато е възможно, ваксина срещу менингококи от серогрупи A, C, W-135 и ваксина, съдържаща тетаничен токсоид, като Hexacima трябва да се прилагат едновременно или менингококовата ваксина трябва да се приложи поне един месец преди ваксината с тетаничен токсоид интрамускулно КХП
От четвъртия месец дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хепатит Б, хемофилус инфлуенце тип Б Hexacima Може да се прилага едновременно с пневмококова полизахаридна конюгатна ваксина; ваксина срещу морбили, паротит, рубеола; ваксина срещу варицела; ваксина срещу ротавируси; конюгатна ваксина срещу менингококи група A, C, W-135 и Y. Когато е възможно, ваксина срещу менингококи от серогрупи A, C, W-135 и ваксина, съдържаща тетаничен токсоид, като Hexacima трябва да се прилагат едновременно или менингококовата ваксина трябва да се приложи поне един месец преди ваксината с тетаничен токсоид мускулно КХП
пневмококови инфекции Synflorix Може да се прилага едновременно с ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хепатит Б, хемофилус инфлуенце тип Б; ваксина срещу хепатит Б; ваксина срещу морбили, паротит и рубеола; ваксина срещу варицела; конюгатна ваксина срещу менингококи от серогрупи A, C, W-135 и Y; ваксина срещу ротавируси мускулно КХП
От седмия месец туберкулоза ППД/БЦЖ При необходимост от изследване на туберкулиновата чувствителност с проба на Манту в период след прилагане на жива вирусна ваксина се спазва минимален интервал от 6 седмици след приема на ваксината. При отрицателна реакция (диаметър на уплътнението, равен на или по-малък от 5 mm) се прилага БЦЖ ваксина не по-късно от 15-ия ден след извършване на пробата строго вътрекожно КХП/КХП
От дванадесетия месец * пневмококови инфекции Synflorix Може да се прилага едновременно с ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хепатит Б, хемофилус инфлуенце тип Б; ваксина срещу хепатит Б; ваксина срещу морбили, паротит и рубеола; ваксина срещу варицела; конюгатна ваксина срещу менингококи от серогрупи A, C, W-135 и Y; ваксина срещу ротавируси мускулно КХП
От тринадесетия месец морбили, епидемичен паротит и рубеола M-M-RvaxPro Едновременно може да се прилага с ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хепатит Б, хемофилус инфлуенце тип Б; ваксина срещу хепатит Б; ваксина срещу варицела; ваксина срещу пневмококи. Прилагането на имуноглобулини едновременно с M-M-RvaxPro може да попречи на очаквания имунен отговор. Ваксинирането трябва да се отложи за период не по-малко от 3 месеца след преливане на кръв или плазма или прилагане на човешки имунен серумен глобулин. Прилагането на кръвни продукти, съдържащи антитела срещу морбили, паротит или рубеола, включително имуноглобулинови препарати, трябва да се избягва до 1 месец след прилагане на доза M-M-RvaxPro, освен ако прилагането им се прецени като крайно необходимо мускулно или подкожно КХП
От шестнадесетия месец дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б Pentaxim Може да се прилага едновременно с ваксина срещу хепатит Б; ваксина срещу морбили, паротит и рубеола; конюгатна ваксина срещу менингококи от серогрупи A, C, W-135 и Y; ваксина срещу ротавируси. Когато е възможно, ваксина срещу менингококи от серогрупи A, C, W-135 и ваксина, съдържаща тетаничен токсоид, като Pentaxim трябва да се прилагат едновременно или менингококовата ваксина трябва да се приложи поне един месец преди ваксината с тетаничен токсоид мускулно КХП
В годината, в която се навършват 6 години дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит Tetraxim Може да се прилага едновременно с ваксина срещу хепатит Б; ваксина срещу морбили, паротит и рубеола; ваксина срещу варицела; конюгатна ваксина срещу менингококи от серогрупи A, C, W-135 и Y; ваксина срещу ротавируси. Когато е възможно, ваксина срещу менингококи от серогрупи A, C, W-135 и ваксина, съдържаща тетаничен токсоид, като Tetraxim трябва да се прилагат едновременно или менингококовата ваксина трябва да се приложи поне един месец преди ваксината с тетаничен токсоид мускулно КХП
В годината, в която се навършват 7 години туберкулоза ППД/БЦЖ При необходимост от изследване на туберкулиновата чувствителност с проба на Манту в период след прилагане на жива вирусна ваксина се спазва минимален интервал от 6 седмици след приема на ваксината. При отрицателна реакция (диаметър на уплътнението, равен на или по-малък от 5 mm) се прилага БЦЖ ваксина не по-късно от 15-ия ден след извършване на пробата строго вътрекожно КХП/КХП
В годината, в която се навършват 12 години морбили, епидемичен паротит и рубеола M-M-RvaxPro Може да се прилага едновременно с ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хепатит Б, хемофилус инфлуенце тип Б; ваксина срещу хепатит Б; ваксина срещу варицела; ваксина срещу пневмококи. Прилагането на имуноглобулини едновременно с M-M-RvaxPro може да попречи на очаквания имунен отговор. Ваксинирането трябва да се отложи за период не по-малко от 3 месеца след преливане на кръв или плазма или прилагане на човешки имунен серумен глобулин. Прилагането на кръвни продукти, съдържащи антитела срещу морбили, паротит или рубеола, включително имуноглобулинови препарати, трябва да се избягва до 1 месец след прилагане на доза M-M-RvaxPro, освен ако прилагането им се прецени като крайно необходимо мускулно или подкожно КХП
дифтерия, тетанус, коклюш с намалено антигенно съдържание Boostrix Може да се прилага едновременно с ваксина срещу хепатит Б; ваксина срещу морбили, паротит и рубеола; ваксина срещу варицела; конюгатна ваксина срещу менингококи от серогрупи A, C, W-135 и Y; ваксина срещу HPV; ваксина срещу грип дълбоко мускулно КХП
В годината, в която се навършват 17 години тетанус, дифтерия Tetadif Може да се прилага едновременно с ваксина срещу хепатит Б; ваксина срещу морбили, паротит и рубеола; ваксина срещу варицела; конюгатна ваксина срещу менингококи от серогрупи A, C, W-135 и Y; ваксина срещу HPV; ваксина срещу грип; ваксина срещу бяс; ваксина срещу жълта треска; имуноглобулини дълбоко мускулно КХП
В годината, в която се навършват 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 и повече години (през 10 години) тетанус, дифтерия Tetadif Може да се прилага едновременно с ваксина срещу хепатит Б; ваксина срещу морбили, паротит и рубеола; ваксина срещу варицела; конюгатна ваксина срещу менингококи от серогрупи A, C, W-135 и Y; ваксина срещу HPV; ваксина срещу грип; ваксина срещу бяс; ваксина срещу жълта треска; имуноглобулини дълбоко мускулно КХП
* при неимунизирани деца на възраст 12 месеца – 5 години схемата на имунизация се състои от две дози по 0.5 ml с интервал от най-малко 2 месеца между дозите

Ваксини, разрешени за употреба в Република България и налични в аптечната мрежа

Ваксина срещу: Търговско наименование Забележка Кратка характеристика на продукта
варицела Varivax препоръчителна, срещу заплащане КХП
ротавируси Rotarix по национална програма КХП
ротавируси RotaTeq по национална програма КХП
менингококи група A, C, W-135 и Y Nimenrix препоръчителна, срещу заплащане КХП
бяс Verorab целева, прилага се в определени със заповед на министъра на здравеопазването лечебни заведения КХП
жълта треска Stamaril препоръчителна, срещу заплащане, прилага се в определени със заповед на министъра на здравеопазването лечебни заведения и РЗИ КХП
грип Vaxigrip Tetra препоръчителна, срещу заплащане/по национална програма КХП
грип Influvac Tetra препоръчителна, срещу заплащане/по национална програма КХП
грип Fluenz Tetra препоръчителна, срещу заплащане КХП
човешки папилома вирус Gardasil 9 препоръчителна, срещу заплащане КХП
човешки папилома вирус Gardasil препоръчителна, срещу заплащане/по национална програма КХП
човешки папилома вирус Cervarix препоръчителна, срещу заплащане КХП
пневмококи Prevenar 13 препоръчителна, срещу заплащане КХП
хепатит А и Б Twinrix Adult препоръчителна, срещу заплащане КХП
кримска-конго хеморагична треска Anti-CHF Vaccine препоръчителна, срещу заплащане/целева КХП
тетанус Tetatox препоръчителна, срещу заплащане КХП

Изготвяне на индивидуален имунизационен план при лица с пропуснати имунизации – общи принципи

По различни причини се случва имунизирането на децата да не следва разписаното в имунизационния календар. Тези случаи са най-разнообразни, поради което сега ще разгледаме общите принципи на поведение, които ще ни позволят сами да изработваме индивидуални схеми за имунизиране при тези деца в зависимост от всеки конкретен случай.

1. Имунизации срещу хепатит тип Б и туберкулоза се започват при достигане на тегло 2000 g, стабилно клинично състояние и липса на противопоказания.

2. Всички останали имунизации при недоносени деца се провеждат след навършена коригирана двумесечна възраст, т.е. два месеца след определения термин за раждане (например при термин за раждане 20.09.2023 г. и раждане на 20.07.2023 г. детето може да се имунизира след 20.11.2023 г.).

3. Ако имунизацията с БЦЖ не е направена в родилния дом:

  • до навършване на двумесечна възраст се извършва направо БЦЖ имунизация,
  • а ако този двумесечен срок е пропуснат, то след навършване на двумесечна възраст противотуберкулозна ваксина (БЦЖ) се прилага след изследване на туберкулиновата чувствителност с проба Манту (чрез вътрекожно инжектиране на 0.1 ml туберкулин, съдържащ 5 МЕ ППД, в областта на воларната повърхност на горната трета на предмишницата). При отрицателна реакция (диаметър на уплътнението, равен на или по-
    малък от 5 mm) се прилага ваксина, но не по-късно от 15-ия ден след извършване на пробата.

4. Имунизациите са с предимство пред реимунизациите. Примерно, ако на дете на навършени 13 месеца не е направена реимунизация с пневмококова ваксина, а предстои да се имунизира срещу МПР, се прави едновременно имунизация МПР и реимунизация с пневмококова ваксина на две различни инжекционни места.

5. При необходимост от изследване на туберкулиновата чувствителност с проба Манту в период след прилагане на жива вирусна ваксина (МПР или варицелна) се спазва минимален интервал от 6 седмици след приема на живата ваксина.

6-А. Имунизацията с шествалентна ваксина против дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хепатит Б, хемофилус инфлуенце тип Б и срещу пневмококови инфекции се завършва най-късно до 24-месечна възраст, ако се използва Хексацима, и 36-месечна възраст, ако се използва Инфарикс хекса, според КХП на шествалентните ваксини.

6-Б. След навършване на 24-, съответно 36-месечна възраст вместо шествалентна ваксина се прилага петвалентна ваксина Пентаксим или Инфарикс пента. При прилагане на петвалентна ваксина вместо шествалентна се прилага и ваксина против хепатит В.

6-В. След навършване на петгодишна възраст имунизирането се извършва или довършва с четиривалентна ваксина (Тетраксим), тъй като над 5 години не се прилага имунизиране срещу хемофилус инфлуенце тип Б.

6-Г. При деца на възраст над 7 години с пропуск в имунизациите срещу дифтерия, тетанус, коклюш се прилагат ваксини с намалено антигенно съдържание на дифтерия (Бустрикс или Тетадиф при липса на Бустрикс).

Възможна комбинация е 1 доза Бустрикс + 2 дози Тетадиф или 3 дози Тетадиф. Схемата на имунизация е 0 – 1 – 6/12 месеца.

7. За имунизиране срещу МПР няма горна възрастова граница. Имунизира се извършва при първа възможност.

8. За пропусналите Синфлорикс през първите шест месеца:

  • Кърмачета на възраст 7 – 11 месеца: Схемата на имунизация се състои от две дози за първична имунизация от по 0.5 ml с интервал от най-малко 1 месец между дозите. Препоръчва се прилагане на една бустер (трета) доза по време на втората година от живота с интервал от най-малко 2 месеца след последната доза от първичната имунизация.
  • Деца на възраст 12 месеца – 5 години: Схемата на имунизация се състои от две дози от по 0.5 ml с интервал от най-малко 2 месеца между дозите.
  • Над петгодишна възраст НЕ се прилага Синфлорикс.

9. Не се спазват интервали и медицински противопоказания при прилагане на тетаничен токсоид за профилактика на тетанус при наранени лица и на противобясна ваксина за постекспозиционна профилактика на застрашени от бяс.

д-р Костадин Сотиров

Реклама