Законодателство

Клинична пътека № 250. Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания

Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. Издаден от министъра на здравеопазването. В сила от 1 април 2018 г.

Приложение № 17-А. Клинични пътеки

Клинична пътека № 250.1. Приложени до 20 фракции и продължителността на лечението е от 3 до 30 дни

Клинична пътека № 250.2. Приложени 20 и повече фракции и продължителността на лечението е 30 и повече дни

Източник(ци):

Коментари