Законодателство

Медицински стандарт „Диализно лечение“

Наредба № 41 от 24 септември 2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Диализно лечение“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 83 от 20 октомври 2009 г., изм. ДВ, бр. 64 от 17 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Реклама