Законодателство

Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи

Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 83 от 22 октомври 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г., изм. ДВ, бр. 53 от 12 юли 2011 г., изм. ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2012 г.

Коментари