Законодателство

Медицински стандарт „Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки“

Наредба № 18 от 1 август 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки“. Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 70 от 22 август 2014 г.

Реклама