Законодателство

Медицински стандарт „Образна диагностика“

Наредба № 27 от 30 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 57 от 27 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Реклама