Законодателство

Медицински стандарт „Нервни болести“

Наредба № 33 от 2 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нервни болести“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 63 от 13 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Реклама