Законодателство

Клинична пътека № 251. Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания

Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. Издаден от министъра на здравеопазването. В сила от 1 април 2018 г.

Приложение № 17-А. Клинични пътеки

Източник(ци):

Коментари