Законодателство

Наредба за принципите, инспекцията и удостоверяването на добрата лабораторна практика

В сила от 1 юли 2005 г. Приета с Постановление на Министерския съвет № 207 от 6 август 2004 г. Обн. ДВ, бр. 74 от 24 август 2004 г.

Реклама