Законодателство

Наредба № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

В сила от 1 януари 2005 г. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 106 от 3 декември 2004 г., изм. ДВ, бр. 102 от 20 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 4 от 16 януари 2009 г., изм. ДВ, бр. 60 от 30 юли 2009 г., изм. ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 58 от 29 юли 2011 г., изм. ДВ, бр. 97 от 9 декември 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 100 от 15 декември 2012 г.

Реклама