Законодателство

Наредба № 25 от 4 ноември 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ

Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 98 от 12 ноември 1999 г., изм. ДВ, бр. 69 от 7 август 2001 г.

Коментари