ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Наредби

Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели

Загл. изм. ДВ, бр. 67 от 2011 г. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 24 от 31 март 2009 г., изм. ДВ, бр. 34 от 8 май 2009 г., изм. ДВ, бр. 38 от 22 май 2009 г., изм. ДВ, бр. 40 от 29 май 2009 г., изм. ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2010 г., изм. ДВ, бр. 67 от 30 август 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 49 от 29 юни 2012 г.

Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи

Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 83 от 22 октомври 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г., изм. ДВ, бр. 53 от 12 юли 2011 г., изм. ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2012 г.

Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 21 от 20 март 2009 г., изм. ДВ, бр. 91 от 17 ноември 2009 г., изм. ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2011 г., изм. ДВ, бр. 2 от 6 януари 2012 г.

Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

В сила от 2 юни 2006 г. Приета с Постановление на Министерския съвет № 119 от 22 май 2006 г. Обн. ДВ, бр. 45 от 2 юни 2006 г., изм. ДВ, бр. 57 от 13 юли 2007 г., изм. ДВ, бр. 1 от 6 януари 2009 г., изм. ДВ, бр. 5 от 14 януари 2011 г., изм. ДВ, бр. 53 от 12 юли 2011 г.

Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

В сила от 10 декември 2010 г. Приета с Постановление на Министерския съвет № 283 от 3 декември 2010 г. Обн. ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 5 от 14 януари 2011 г.

Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове

Загл. изм. ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10 декември 2010 г. Приета с Постановление на Министерския съвет № 195 от 29 октомври 1999 г. Обн. ДВ, бр. 97 от 9 ноември 1999 г., изм. ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г.

Наредба № 2 от 10 януари 2005 г. за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции

Издадена от Министерството на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 8 от 21 януари 2005 г., изм., ДВ, бр. 69 от 3 септември 2010 г.

Коментари