Законодателство

Наредба № 2 от 10 януари 2005 г. за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции

Издадена от Министерството на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 8 от 21 януари 2005 г., изм., ДВ, бр. 69 от 3 септември 2010 г.

Коментари