Законодателство

Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

В сила от 10 декември 2010 г. Приета с Постановление на Министерския съвет № 283 от 3 декември 2010 г. Обн. ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 5 от 14 януари 2011 г.

Реклама