Законодателство

Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 21 от 20 март 2009 г., изм. ДВ, бр. 91 от 17 ноември 2009 г., изм. ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2011 г., изм. ДВ, бр. 2 от 6 януари 2012 г.

Реклама