Законодателство

Медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“

Наредба № 10 от 4 март 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 24 от 26 март 2010 г., изм. ДВ, бр. 64 от 17 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Реклама