Законодателство

Наредба № 38 от 16 ноември 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично

В сила от 1 януари 2005 г. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 106 от 3 декември 2004 г., изм. ДВ, бр. 111 от 21 декември 2004 г., изм. ДВ, бр. 6 от 18 януари 200 5г., изм. ДВ, бр. 63 от 2 август 2005 г., изм. ДВ, бр. 102 от 20 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 60 от 25 юли 2006 г., изм. ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 13 от 11 февруари 2011 г., изм. ДВ, бр. 97 от 9 декември 2011 г., доп. ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 100 от 15 декември 2012 г.

Реклама