Законодателство

Медицински стандарт „Трансфузионна хематология“

Наредба № 9 от 25 април 2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Трансфузионна хематология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 42 от 23 май 2006 г., изм. ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Реклама