Законодателство

Медицински стандарт „Кожни и венерически болести“

Наредба № 23 от 25 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кожни и венерически болести“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 55 от 20 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Реклама