Законодателство

Клинична пътека № 206. Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)

Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. Издаден от министъра на здравеопазването. В сила от 1 април 2018 г.

Приложение № 17-Б. Клинични пътеки

Клинична пътека № 206.1. Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)

Клинична пътека № 206.2. Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация)

Източник(ци):

Коментари