Законодателство

Медицински стандарт „Клинична патология“

Наредба № 18 от 6 август 2002 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична патология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 82 от 27 август 2002 г., попр. ДВ, бр. 83 от 30 август 2002 г., изм. ДВ, бр. 34 от 24 април 2007 г.

Реклама