Законодателство

Наредба за медицинската експертиза (МЕ)

Приета с ПМС № 120 от 23 юни 2017 г. Обн. – ДВ, бр. 51 от 27 юни 2017 г. В сила от 27 юни 2017 г.

Източник(ци):
Реклама