Законодателство

Медицински стандарт „Вътрешни болести“

Наредба № 28 от 1 юли 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Вътрешни болести“. Издадена от Министерството на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 57 от 27 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 91 от 19 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 32 от 8 април 2014 г.

Реклама