Законодателство

Медицински стандарт „Акушерство и гинекология“

Наредба № 32 от 30 декември 2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 6 от 23 януари 2009 г., изм. ДВ, бр. 64 от 17 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 95 от 3 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 103 от 23 декември 2011 г.

Реклама