Законодателство

Медицински стандарт по профилактика и контрол на вътреболничните инфекции

Наредба № 3 от 8 май 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции. Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 43 от 14 май 2013 г., в сила от 11 май 2013 г.

Реклама