Законодателство

Медицински стандарт „Гастроентерология“

Наредба № 25 от 29 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гастроентерология“. Издадена от Министерството на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 56 от 23 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 91 от 19 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 32 от 8 април 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 106 от 23 декември 2014 г.

Реклама