Законодателство

Медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Наредба № 6 от 5 март 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 23 от 16 март 2007 г., изм. ДВ, бр. 65 от 10 август 2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 66 от 28 август 2012 г.

Реклама