Законодателство

Медицински стандарт „Вирусология“

Наредба № 24 от 28 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Вирусология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 55 от 20 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Реклама