Законодателство

Медицински стандарт „Клинична токсикология“

Наредба № 40 от 26 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична токсикология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 68 от 31 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Реклама