Законодателство

Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Приет с Постановление на Министерския съвет № 83 от 26 април 2010 г. Обн. ДВ, бр. 34 от 4 май 2010 г., изм. ДВ, бр. 5 от 14 януари 2011 г., изм. ДВ, бр. 41 от 31 май 2011 г.

Реклама