Законодателство

Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност

Издадена от Националния осигурителен институт. Обн., ДВ., бр. 44 от 10 юни 2011 г. В сила от 01 юли 2011 г.

Реклама