Законодателство

Медицински стандарт „Инфекциозни болести“

Наредба № 21 от 24 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Инфекциозни болести“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 54 от 16 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Медицински стандарт „Нервни болести“

Наредба № 33 от 2 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нервни болести“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 63 от 13 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести“

Наредба № 35 от 8 юли 2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 59 от 28 юли 2009 г., изм. ДВ, бр. 65 от 20 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Медицински стандарт „Диализно лечение“

Наредба № 41 от 24 септември 2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Диализно лечение“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 83 от 20 октомври 2009 г., изм. ДВ, бр. 64 от 17 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Медицински стандарт „Педиатрия“

Наредба № 19 от 22 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Педиатрия“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 53 от 13 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Медицински стандарт „Неврохирургия“

Наредба № 37 от 20 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неврохирургия“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 67 от 27 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Наредба № 2 от 10 януари 2005 г. за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции

Издадена от Министерството на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 8 от 21 януари 2005 г., изм., ДВ, бр. 69 от 3 септември 2010 г.

Медицински стандарт „Професионални болести“

Наредба № 42 от 26 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Професионални болести“. Издадена от Министерството на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 68 от 31 август 2010 г.

Медицински стандарт „Лъчелечение“

Наредба № 6 от 29 януари 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Лъчелечение“. Издадена от Министерството на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 14 от 19 февруари 2010 г., изм. ДВ, бр. 67 от 27 август 2010 г.

Медицински стандарт „Медицинска генетика“

Наредба № 38 от 20 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска генетика“. Издадена от Министерството на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 67 от 27 август 2010 г.