Законодателство

Медицински стандарт „Педиатрия“

Наредба № 19 от 22 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Педиатрия“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 53 от 13 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Реклама