Законодателство

Медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести“

Наредба № 35 от 8 юли 2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 59 от 28 юли 2009 г., изм. ДВ, бр. 65 от 20 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Реклама