Законодателство

Конституция на Република България

В сила от 13 юли 1991 г. Обн. ДВ, бр. 56 от 13 юли 1991 г., изм. ДВ, бр. 85 от 26 септември 2003 г., изм. ДВ, бр. 18 от 25 февруари 2005 г., изм. ДВ, бр. 27 от 31 март 2006 г., изм. ДВ, бр. 78 от 26 септември 2006 г., изм. ДВ, бр. 12 от 6 февруари 2007 г.

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

В сила от 3 октомври 1999 г. Отразена деноминацията от 5 юли 1999 г. Обн. ДВ, бр. 30 от 2 април 1999 г., изм. ДВ, бр. 63 от 1 август 2000 г., изм. ДВ, бр. 74 от 30 юли 2002 г., изм. ДВ, бр. 75 от 2 август 2002 г., изм. ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., изм. ДВ, бр. 56 от 20 юни 2003 г., изм. ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм. ДВ, бр. 79 от 4 октомври 2005 г., изм. ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 75 от 12 септември 2006 г., изм. ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм. ДВ, бр. 31 от 13 април 2007 г., изм. ДВ, бр. 55 от 6 юли 2007 г., изм. ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм. ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм. ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм. ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм. ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм. ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм. ДВ, бр. 22 от 19 март 2010 г., попр. ДВ, бр. 23 от 23 март 2010 г., изм. ДВ, бр. 29 от 16 април 2010 г., изм. ДВ, бр. 59 от 31 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 8 от 25 януари 2011 г., изм. ДВ, бр. 12 от 8 февруари 2011 г., изм. ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм. ДВ, бр. 61 от 9 август 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 83 от 30 октомври 2012 г., изм. ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г.

Закон за здравето

В сила от 1 януари 2005 г. Обн. ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм. ДВ, бр. 46 от 3 юни 2005 г., изм. ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм. ДВ, бр. 85 от 25 октомври 2005 г., изм. ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм. ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005 г., изм. ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2006 г., изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм. ДВ, бр. 71 от 1 септември 2006 г., изм. ДВ, бр. 75 от 12 септември 2006 г., изм. ДВ, бр. 81 от 6 октомври 2006 г., изм. ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм. ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г., изм. ДВ, бр. 31 от 13 април 2007 г., изм. ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм. ДВ, бр. 46 от 12 юни 2007 г., изм. ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм. ДВ, бр. 82 от 12 октомври 2007 г., изм. ДВ, бр. 95 от 20 ноември 2007 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8 февруари 2008 г., изм. ДВ, бр. 102 от 28 ноември 2008 г., изм. ДВ, бр. 110 от 30 декември 2008 г., изм. ДВ, бр. 36 от 15 май 2009 г., изм. ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм. ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм. ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм. ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г., изм. ДВ, бр. 101 от 18 декември 2009 г., изм. ДВ, бр. 41 от 1 юни 2010 г., изм. ДВ, бр. 42 от 4 юни 2010 г., изм. ДВ, бр. 50 от 2 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 59 от 31 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 62 от 10 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 8 от 25 януари 2011 г., изм. ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г., изм. ДВ, бр. 45 от 14 юни 2011 г., изм. ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм. ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 40 от 29 май 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., доп. ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., изм. ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм. ДВ, бр. 101 от 18 декември 2012 г., изм. ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г.

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

В сила от 13 април 2007 г. Обн. ДВ, бр. 31 от 13 април 2007 г., изм. ДВ, бр. 19 от 22 февруари 2008 г., изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2008 г., изм. ДВ, бр. 71 от 12 август 2008 г., изм. ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2009 г., изм. ДВ, бр. 23 от 27 март 2009 г., изм. ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 88 от 6 ноември 2009 г., изм. ДВ, бр. 102 от 22 декември 2009 г., изм. ДВ, бр. 59 от 31 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г., изм. ДВ, бр. 12 от 8 февруари 2011 г., изм. ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм. ДВ, бр. 61 от 9 август 2011 г., изм. ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г.

Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г.

В сила от 1 януари 2013 г. Обн. ДВ, бр. 101 от 18 декември 2012 г.

Наредба № 38 от 16 ноември 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично

В сила от 1 януари 2005 г. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 106 от 3 декември 2004 г., изм. ДВ, бр. 111 от 21 декември 2004 г., изм. ДВ, бр. 6 от 18 януари 200 5г., изм. ДВ, бр. 63 от 2 август 2005 г., изм. ДВ, бр. 102 от 20 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 60 от 25 юли 2006 г., изм. ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 13 от 11 февруари 2011 г., изм. ДВ, бр. 97 от 9 декември 2011 г., доп. ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 100 от 15 декември 2012 г.

Наредба № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

В сила от 1 януари 2005 г. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 106 от 3 декември 2004 г., изм. ДВ, бр. 102 от 20 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 4 от 16 януари 2009 г., изм. ДВ, бр. 60 от 30 юли 2009 г., изм. ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 58 от 29 юли 2011 г., изм. ДВ, бр. 97 от 9 декември 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 100 от 15 декември 2012 г.

Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

В сила от 1 януари 2005 г. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 112 от 23 декември 2004 г., изм. ДВ, бр. 61 от 26 юли 2005 г., изм. ДВ, бр. 102 от 20 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 88 от 31 октомври 2006 г., изм. ДВ, бр. 2 от 9 януари 2009 г., изм. ДВ, бр. 60 от 30 юли 2009 г., изм. ДВ, бр. 45 от 15 юни 2010 г., изм. ДВ, бр. 62 от 10 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 49 от 28 юни 2011 г., изм. ДВ, бр. 52 от 8 юли 2011 г., изм. ДВ, бр. 97 от 9 декември 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 99 от 14 декември 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 100 от 15 декември 2012 г.

Наредба № 26 от 14 юни 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени

В сила от 1 януари 2007 г. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 51 от 26 юни 2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 100 от 15 декември 2012 г.

Закон за търговския регистър

В сила от 1 януари 2008 г. Обн. ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 80 от 3 октомври 2006 г., изм. ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм. ДВ, бр. 53 от 30 юни 2007 г., изм. ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм. ДВ, бр. 104 от 11 декември 2007 г., изм. ДВ, бр. 50 от 30 май 2008 г., изм. ДВ, бр. 94 от 31 октомври 2008 г., изм. ДВ, бр. 44 от 12 юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 34 от 29 април 2011 г., изм. ДВ, бр. 105 от 29 декември 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 25 от 27 март 2012 г., изм. ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 99 от 14 декември 2012 г.
Реклама