Законодателство

Закон за лечебните заведения

Отразена деноминацията от 5 юли 1999 г. Обн. ДВ, бр. 62 от 9 юли 1999 г., доп. ДВ, бр. 88 от 8 октомври 1999 г., изм. ДВ, бр. 113 от 28 декември 1999 г., попр. ДВ, бр. 114 от 30 декември 1999 г., изм. ДВ, бр. 36 от 2 май 2000 г., изм. ДВ, бр. 65 от 8 август 2000 г., изм. ДВ, бр. 108 от 29 декември 2000 г., изм. ДВ, бр. 51 от 5 юни 2001 г., изм. ДВ, бр. 28 от 19 март 2002 г., изм. ДВ, бр. 62 от 25 юни 2002 г., изм. ДВ, бр. 83 от 19 септември 2003 г., изм. ДВ, бр. 102 от 21 ноември 2003 г., изм. ДВ, бр. 114 от 30 декември 2003 г., изм. ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм. ДВ, бр. 46 от 3 юни 2005 г., изм. ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм. ДВ, бр. 85 от 25 октомври 2005 г., изм. ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм. ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм. ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм. ДВ, бр. 31 от 13 април 2007 г., изм. ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм. ДВ, бр. 110 от 30 декември 2008 г., изм. ДВ, бр. 36 от 15 май 2009 г., изм. ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г., изм. ДВ, бр. 101 от 18 декември 2009 г., изм. ДВ, бр. 38 от 21 май 2010 г., изм. ДВ, бр. 59 от 31 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 45 от 14 юни 2011 г., изм. ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., изм. ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., доп. ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г., изм. ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 20 от 28 февруари 2013 г., доп. ДВ, бр. 47 от 6 юни 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 72 от 18 септември 2015 г.

Методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ

Постановление № 57 на МС от 16.03.2015 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване, обн., ДВ, бр. 21 от 20.03.2015 г., в сила от 20.03.2015 г., попр., ДВ, бр. 25 от 03.04.2015 г.

Обеми и цени на медицинската помощ за 2015 г.

Договор № РД-НС-01-2 от 29 декември 2014 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2015 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз

Обеми и цени на денталната помощ за 2015 г.

Договор № РД-НС-01-4 от 29 декември 2014 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2015 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз

Медицински стандарт „Медицинска паразитология“

Наредба № 41 от 26 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска паразитология“. Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 68 от 31 август 2010 г., изм. и доп., бр. 106 от 23 декември 2014 г.

Медицински стандарт „Гастроентерология“

Наредба № 25 от 29 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гастроентерология“. Издадена от Министерството на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 56 от 23 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 91 от 19 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 32 от 8 април 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 106 от 23 декември 2014 г.

Медицински стандарт „Нуклеарна медицина“

Наредба № 11 от 30 юни 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина“. Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 56 от 8 юли 2014 г., изм. и доп., бр. 106 от 23 декември 2014 г., в сила от 1 януари 2015 г.

Медицински стандарт „Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки“

Наредба № 18 от 1 август 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки“. Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 70 от 22 август 2014 г.

Медицински стандарт „Ортопедия и травматология“

Наредба № 21 от 28 юни 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“. Издадена от Министерството на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 75 от 27 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 65 от 20 август 2010 г., изм., ДВ, бр. 91 от 19 ноември 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 32 от 8 април 2014 г.

Медицински стандарт „Вътрешни болести“

Наредба № 28 от 1 юли 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Вътрешни болести“. Издадена от Министерството на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 57 от 27 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 91 от 19 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 32 от 8 април 2014 г.
Реклама