Законодателство

Медицински стандарт „Нуклеарна медицина“

Наредба № 11 от 30 юни 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина“. Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 56 от 8 юли 2014 г., изм. и доп., бр. 106 от 23 декември 2014 г., в сила от 1 януари 2015 г.

Реклама