Законодателство

Медицински стандарт „Ортопедия и травматология“

Наредба № 21 от 28 юни 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“. Издадена от Министерството на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 75 от 27 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 65 от 20 август 2010 г., изм., ДВ, бр. 91 от 19 ноември 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 32 от 8 април 2014 г.

Реклама