Законодателство

Медицински стандарт „Неонатология“

Наредба № 34 от 3 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неонатология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 64 от 17 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 95 от 3 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 9 от 31 януари 2012 г.

Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 21 от 20 март 2009 г., изм. ДВ, бр. 91 от 17 ноември 2009 г., изм. ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2011 г., изм. ДВ, бр. 2 от 6 януари 2012 г.

Медицински стандарт „Акушерство и гинекология“

Наредба № 32 от 30 декември 2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 6 от 23 януари 2009 г., изм. ДВ, бр. 64 от 17 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 95 от 3 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 103 от 23 декември 2011 г.

Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

В сила от 2 юни 2006 г. Приета с Постановление на Министерския съвет № 119 от 22 май 2006 г. Обн. ДВ, бр. 45 от 2 юни 2006 г., изм. ДВ, бр. 57 от 13 юли 2007 г., изм. ДВ, бр. 1 от 6 януари 2009 г., изм. ДВ, бр. 5 от 14 януари 2011 г., изм. ДВ, бр. 53 от 12 юли 2011 г.

Медицински стандарти по обща медицинска практика

Наредба № 41 от 21 декември 2005 г. за утвърждаване на „Медицински стандарти по обща медицинска практика“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм. ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 49 от 28 юни 2011 г.

Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност

Издадена от Националния осигурителен институт. Обн., ДВ., бр. 44 от 10 юни 2011 г. В сила от 01 юли 2011 г.

Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Приет с Постановление на Министерския съвет № 83 от 26 април 2010 г. Обн. ДВ, бр. 34 от 4 май 2010 г., изм. ДВ, бр. 5 от 14 януари 2011 г., изм. ДВ, бр. 41 от 31 май 2011 г.

Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина

Загл. изм. ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 1 януари 2007 г. Обн. ДВ, бр. 83 от 21 юли 1998 г., изм. ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм. ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм. ДВ, бр. 85 от 25 октомври 2005 г., изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм. ДВ, бр. 75 от 12 септември 2006 г., изм. ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм. ДВ, бр. 31 от 13 април 2007 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8 февруари 2008 г., изм. ДВ, бр. 102 от 28 ноември 2008 г., изм. ДВ, бр. 101 от 18 декември 2009 г., изм. ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г.

Медико-технически стандарт „Зъботехника“

Наредба № 30 от 19 декември 2003 г. за утвърждаване на медико-технически стандарт „Зъботехника“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 4 от 16 януари 2004 г.
Реклама